Személyes átvételt szeretnél? Egyeztess időpontot: +36306550142

Nyeremény nyilatkozat

A GATEWAY Consulting Korlátolt Felelősségű Társaságnak a

„37. Wizz Air Budapest Félmaraton futóversenyen szeptember 10.-11.-én”

elnevezésű nyereményjátékának menete és szabályzata

 1. A játék és a szervező
A nyereményjáték (a továbbiakban “Játék, Kampány”) szervezője és lebonyolítója a GATEWAY Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-274295, adószám: 23775620-2-42., székhelye: 1162 Budapest, Ákos utca 37. 2. ép.) a továbbiakban “Szervező/adatkezelő”. Szervezőhöz az alábbi elérhetőségen fordulhat a Játékos. E-mail: info@legzestrener.hu A nyereményt a Szervező biztosítja. Jelen játékszabályzat a https://airofit.hu/nyeremenyszabalyzat  címen érhető el. A Kampány során Szervező a 37.Wizz Air Budapest Félmaraton futóverseny 8. számmal megjelölt kiállítási standon hirdetheti a Játékot. A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja. Részvételi feltételek A Játékban az a 18 éven felüli természetes személy vehet részt, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik. A részvétel ingyenes. A játékban résztvevő személy a továbbiakban: „Játékos”. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A játék leírása az alábbi: Játékosnak – amennyiben korábban még nem tette meg – meg kell adnia a nevét, telefonszámát és az E-mail címét.
 1. A játék időtartama menete
A játék időtartama: 2022. szeptember 10. 10:00-tól 2022.09.11. 15.00 óráig naponta egyszeri sorsolással. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett aktivitások érvénytelenek. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható! A játékosok által megadott adatok valódiságát a Szervezőnek jogában áll ellenőrizni. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. Valótlan adatok közlése a játékos kizárását vonja maga után. Amennyiben a nyertes a Regisztrációs lapon kért adatokat nem adta meg (nem töltötte ki), jogosulatlanná válhat nyereményére. Nyertes sorsolásának ideje: 2022. 09.10. 14:00 óra; 2022. 09.11. 11:00 óra Nyertes sorsolásának helyszíne: 37.Wizz Air Budapest Félmaraton futóverseny 8. számmal megjelölt kiállítási stand előtti területen. A sorsolás nyilvános. Szervező a nyertest a sorsolást követően élő kommunikációban értesíti a nyereményével kapcsolatosan. Amennyiben a nyertes nem jelentkezik a nyereményéért és/vagy hiányosan töltötte ki a Regisztrációs lapot, a Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszti. A nyertes nem jogosult a nyereményátvételére, ha:
 • a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 • hiányosan, és/vagy nem olvashatóan töltötte ki a Regisztrációs lapot
 • nincs jelen a sorsolás időpontjában, és nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban,
 • bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.
 1. A játék időtartama, menete
A nyeremény minden egyes sorsolási napon: 1 db Airofit PRO extra és 2 db Airofit ACTIVE típus légzéstréner (nem szponzorált termék). A Szervező fenntartja a jogot, hogy azonos vagy nagyobb értékű alternatív nyereményt biztosítson, ha a meghirdetett valamilyen okból nem elérhető. A Szervező vállalja, hogy a hatályos jogszabályok alapján a nyereménnyel kapcsolatban felmerülő, a szervezőt terhelő közterhekkel kapcsolatos bevallási-, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségeit teljesíti. A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel, hiányos- vagy nem határidőben történő adatszolgáltatás esetén a Szervezőnek nem áll módjában a nyeremény átadása. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék során megadottakon felül további nyereményeket ajánljon fel, és tegyen elérhetővé a Játékosok számára. A nyertesek és pótnyertesek sorsolása véletlenszerű módszerrel történik. A sorsolás eredményét jegyzőkönyv rögzíti. A nyertesek nevét a Szervező a sorsolás helyszínén élő kommunikációban teszi közzé. Amennyiben a sorsolás után kiderül, hogy a nyertes nem jelentkezik és/vagy hiányosan töltötte ki a Regisztrációs lapot, annak helyébe pótnyertes lép.
 1. Kizárás
A jelen Játékszabályzatot el nem fogadó, vagy annak bármely pontját megsértő Játékosok nem vehetnek részt a Játékban és a nyereménysorsoláson. Amennyiben a Játékszabály megsértésére a nyeremény kisorsolása után derül fény, a szabálytalan Játékos akkor is elveszti jogát a nyeremény átvételére és a nyereményt köteles visszaszolgáltatni vagy a pénzbeli ellenértékét Szervezőnek megfizetni és minden egyéb tekintetben Szervezővel együttműködni. A Szervező, valamint annak a Játékban részt vevő megbízottjai, ügynökségei, azok munkavállalói és Ptk. 8: 1. § pontban meghatározott közeli hozzátartozóit, illetve a Nyereményjáték lebonyolításában részt vevő egyes közreműködők és azok hozzátartozói; továbbá egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok a Ptk. 8: 1. § pontban meghatározott közeli hozzátartozói a Játékban nem vehetnek részt. Részvételük esetén nyereményeiket nem kaphatják meg, ezek újra kisorsolásra kerülnek, és a pótnyertes szerez jogot a nyereményre.
 1. Pótnyertesek, a ki nem sorsolt vagy át nem vett nyeremények kisorsolása
A sorsoláson valamennyi, a Játék részvételi szabályait maradéktalanul teljesítő Játékos részt vesz. A Pótnyerteseket Szervező csak abban az esetben értesíti, ha jogosulttá válnak nyereményre. Szervező valamennyi nyereményre 3 pótnyertest sorsol, ennek tényét jegyzőkönyvben rögzíti. Amennyiben a nyeremény nyertese nem fogadja el a nyereményt, Szervező úgy tekinti, hogy lemondott nyereményéről, melyre a Pótnyertes szerez jogot. Szervező teljes mértékben kizárja a felelősségét minden olyan esetben, amikor a Pótnyertes annak tudatában, hogy korábban nem nyert, a Pótnyertes sorsolás eredményéről való értesülést megelőzően nem tartotta be jelen Játékszabályokat és a későbbi kisorsolás után emiatt nem szerezhet nyereményt.
 1. Adózás, bejelentési kötelezettségek
A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel. A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel. Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás, és nem minősül szerencsejátéknak.
 1. A nyeremény átvétele
A nyereményeket a Játék Szervezője a Nyertes részére a sorsolást követően és a személyes beazonosítást követően azonnal átadásra kerülnek. A nyeremény az adatok megadását követően azonnal átadásra kerülnek.
 1. Felelősség kizárás
Az adatszolgáltatás hiányosságáért (névelírás, e-mail cím elírás, stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, a Játékban való kizárást vonja maga után, amelyért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi- és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a weboldala technikai okokból időszakosan nem érhető el.
 1. Adatkezelés
 2. A játékban résztvevő felhasználók adatait a GATEWAY Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság célhoz kötötten, kizárólag az Airofit termékek forgalmazásával kapcsolatos promóciós szolgáltatásaival, valamint a Játékos jelen nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra is használja.
Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy nyerés esetén az adategyeztetés során közölt személyes adatait Szervező a nyertesek névsorában közzétegye. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények átadása céljából, a játékidőtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozók részére továbbítsa ugyanezen célra. Szervező az Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli a Játékosok adatait. Szervező általános adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken:  https://airofit.hu/privacy-policy/ Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, telefonszám, email cím, és a részvétel időpontja. Az érintettek köre: A Játékban résztvevő valamennyi érintett. Az adatkezelés célja: A nyereményjáték funkciójának betöltése, a sorsolás lebonyolítása. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatok kezelése a sorsolásig, illetve a nyeremények átadásáig tart. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor kérheti a személyes adatainak törlését a következő elérhetőségen: E-mail:  info@legzestrener.hu
 1. A Játékos a Nyereményjátékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szervező az e-mail címére promóciós jelleggel információkat, DM leveleket küldjön a Szervező Airofit légzéstréner készülékek promóciójával kapcsolatban. A Játékosok személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékosok személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.
A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), telefonszám, e-mail címe. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a regisztrációval egyidejűen a Játékos előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse és ezzel kapcsolatosan a adatait kezelje. Szervező nem küld kéretlen reklámüzenetet, és a Játékos korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szervező minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Játékost. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: Promóciós megkeresés Személyes adat: Név, telefonszám, e-mail cím. Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele, hírlevél küldése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése. A feliratkozás időpontja: Technikai művelet végrehajtása. A feliratkozás kori IP cím: Technikai művelet végrehajtása. Az érintettek köre: A Regisztrációs lapot kitöltött valamennyi érintett. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. A leiratkozásról, illetve a hírlevél címlistából való törlésről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. A Szervezőnek az adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-59075/2012 Az érintettek további jogainak ismertetése a Szervező általános adatkezelési tájékoztatójában, ASZF-ben olvashatóak. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.
 1. Adattovábbítás a nyeremény átvétele érdekében
A továbbított adatok köre a nyeremény átvétele érdekében: Vezeték- és keresztnév, cím, telefonszám, e-mail cím. Az érintettek köre: A nyeremények átvételét kérő érintett. Az adatkezelés célja: A nyeremény átvétele. A társaság által igénybe vett adatfeldolgozó megnevezése: Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A nyeremény átvételéig tart.
 1. Vegyes rendelkezések
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen. Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. Budapest, 2022. 09. 01.